Алсын хараа, Эрхэм зорилго, Тэргүүлэх чиглэл

АЛСЫН ХАРАА

“Эрүүл мэндийг дэмжигч орчин, үйлчилгээний соёл, чанарыг эрхэмлэгч байгууллага болно”


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“Дүүргийн иргэд, харьяа байгууллагуудад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй үзүүлнэ.”


ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Тэгш харилцаа - Үйлчлүүлэгч болон хамт олны дунд ялгаварлан гадуурхалт, гутаан доромжлох, үл хайхрах хүчирхийлэл үйлдэхгүй.

Чанартай үйлчилгээ -Мэдлэг, ур чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэн, чанартай тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ.

Нэр хүнд - Ажилтан бүрийн үнэ цэнэ, оролцоог эрхэмлэнэ.

Багийн ажиллагаа - Багаар ажиллах соёл, бүтээлч хандлагыг хэвшүүлэн, хамтаа хөгжинө.


Бие эрүүл бол сэтгэл эрүүл

Бидэнтэй холбоо барих